Wachtwoord vergeten?

Veel gestelde vragen

Vrijwilligheid
Het is belangrijk te beseffen dat u zelf beslist of u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit dat u niet mee wilt doen aan het onderzoek, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen aan het onderzoek. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Dit kan ook tijdens het onderzoek.

 

Eigen verantwoordelijkheid
Het is de bedoeling dat u de cursus zelfstandig doorloopt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te melden als het niet goed met u gaat. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de onderzoeker Nadine Köhle. Wacht daar niet te lang mee. Mevrouw Köhle zal vervolgens met u overleggen en u eventueel verwijzen naar uw huisarts. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan.

 

Uw privacy
De bescherming van uw privacy is in Nederland bij de wet geregeld. Het is de onderzoekers verboden vertrouwelijke informatie aan derden door te geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw naam, adres, telefoonnummer moeten wij voor de duur van het onderzoek gebruiken om u te kunnen bereiken. Deze zullen in een afgesloten ruimte worden bewaard. Na afloop van het onderzoek worden deze gegevens apart van de onderzoeksgegevens (zie hieronder) bewaard.

 

Alle gegevens (zoals uw persoonlijke gegevens, uw antwoorden op de vragenlijsten en uw e-mails aan de begeleider (voor deelnemers in de eerste groep)) die in dit onderzoek verzameld worden, zullen vertrouwelijk en gecodeerd worden behandeld. Dit betekent dat er een code wordt gegeven aan uw gegevens, die niet naar u herleidbaar is. Alle ingevulde vragenlijsten zullen los van uw persoonlijke gegevens bewaard worden. De gecodeerde onderzoeksgegevens  en uw persoonlijke gegevens zullen 15 jaar bewaard moeten blijven opdat eventuele (wettelijke) controle op de onderzoeksresultaten mogelijk blijft.

 

Het email contact zal verlopen met het door u opgeven emailadres. Het email contact zal hierdoor niet anoniem kunnen verlopen. De e-mails die u verstuurt, worden alleen gelezen door de onderzoeker Nadine Köhle of uw persoonlijke begeleider (als u wordt ingeloot in groep 1).

 

Toestemmingsverklaring
Als u besluit mee te werken, zullen we vragen toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Dit kan door het ondertekenen en opsturen van een toestemmingsformulier. Hiermee bevestigt u uw voornemen mee te doen aan het onderzoek. Ook bevestigt u daarmee dat we u voldoende geïnformeerd hebben over het onderzoek. Ook na het verlenen van toestemming tot deelname heeft u de vrijheid om op ieder moment te stoppen. Wel zullen de gegevens die van u verzameld zijn tot aan het moment dat u stopt worden bewaard en gebruikt.

 

Klachten of inzage
Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid nastreven, kan het voorkomen dat u klachten heeft over het onderzoek of de betrokken medewerkers. U kunt in dat geval contact opnemen met de Klachtencommissie van de Universiteit Twente (Postbus 217, 7500 AE Enschede. tel. 053 489 2016).

 

Het belang van uw bijdrage
Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat er goed aanbod beschikbaar komt voor partners van mensen met kanker om hen steun en houvast te bieden en de beste zorg voor de patiënt mogelijk te maken. 

 

Ten slotte
Dit onderzoek wordt uitgevoerd na een positief oordeel van de Medisch-ethische Toetsingscommissie Twente en goedkeuring van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. De voor dit onderzoek internationaal vastgestelde richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen.sluiten